BIBLIOGRAFIA PRGW

BIBLIOGRAFIA PRGW

 

 1. Kuś Roman et all:[1992] Projekt Technologiczny Redukcji Dopływu Wód Słonych Do Wyrobisk Podziemnych Kopalni Jaworzno EUROMINEX Sc, lipiec 1992.

 2. Kuś R., Duda K., Kłos M.,[1995] “Nowe możliwości prawidłowej gospodarki zasobami kopalin w związku z wdrożeniem systemu Inter Mine 2000 dla dokumentowania złoża węgla kamiennego Halemba", V Konferencja "Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Naturalnymi", Polska Akademia Nauk, Rytro 15-17.11.1995;

 3. Kuś R. [1995], “Wykorzystanie mieszanin hydroizolacyjnych na bazie gliny do wykonywania przesłon hydroizoalcyjnych w obiektach hydrotechnicznych“, Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna “Ochrona Odry Przed Zasoleniem, Lubin.

 4. Kuś R. [1995], “Zatłaczanie słonych wód kopalnianych do piaskowców Górnośląskiej Serii Piaskowcowej w rejonie kopalni Jaworzno”, Współczesne Problemy Hydrogeologii tom VII cz.2, Kraków-Krynica

 5. Kuś R. [1996]; “Przesłony hydroizolacyjne w obwałowaniach rzek i zbiorników wodnych“, Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, Seria: Konferencje nr 13, Katowice.

 6. Kuś R. , “Wykorzystanie techniki komputerowej dla potrzeb gospodarki zasobami kopalin stałych“, Górnictwo Odkrywkowe nr 3, Wrocław 1996, V Seminarium "Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin stałych i geologicznej obsługi kopalń", Trzebieszowice 1996;

 7. Kuś R. Wachelka L. Kłos M. Janik G. [1996], “Szacowanie zasobów kopalin stałych przy użyciu metod informatycznych, mozliwości i ograniczenia“, VI Konferencja "Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Naturalnymi", Polska Akademia Nauk, Rytro 06-08.11.1996;

 8. Kuś R. Wachelka L. Kłos M. Janik G. Siata E.,[ 28-29.11.1996] Nowe możliwości oceny stopnia rozpoznania złoża, na modelu skonstruowanym w oparciu o oprogramowania - InterMine 2000“, II Konferencja "Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii Węgla" Politechnika Śląska, Gliwice;

 9. Kuś R. [1997]; Izolowanie ognisk pożarowych w obrębie hałdy “Matylda” w Wałbrzychu“, WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 4(32), Katowice

 10. Kuś R. Litowczenko W. [1997]; “Zastosowanie spoiwa na bazie glin polimineralnych do tworzenia przesłon hydroizolacyjnych“. “Gospodarka wodna” nr 6 i 7. Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa.

 11. Kuś R. [1997]; “Praktyczne aspekty wykorzystania roztworów hydroizoalcyjnych na bazie glin dla wzmacniania i uszczelniania obwałowań rzek i zbiorników wodnych“; Powódź 1997 – Forum naukowo- techniczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

 12. Wachelka L.[1998]: "Wykorzystanie metod geostatystycznych dla potrzeb kategoryzacji zasobów" II Warsztaty Naukowe pt: “Programy komputerowe w geologii”. Sosnowiec, 1998 r.

 13. Siata E.,Kłos M. [1998]:”Obliczanie zasobów kopalin przy zastosowaniu oprogramowania I/Mine Reserver”. II Warsztaty Naukowe pt: “Programy komputerowe w geologii”. Sosnowiec, 1998 r.

 14. Kuś R. [1998]; Isolation of fire sources within the dump “Matylda” Wałbrzych“; Conatminated and derelicat land – 2 International Symposium on Geotechnics Related to the Envirnment held in Krakow. Thomas Telford Ltd. London

 15. Kaczarewski T. Kuś R. Makos M. Wachelka L.,[1998] “Wdrożenie systemu wspomagania eksploatacji górniczej w kopalni węgla brunatnego Turów”. Baza danych geologicznych - BDG, VI Seminarium "Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin stałych i geologicznej obsługi kopalń", Krynica;

 16. Kuś R. [1999] “Wykorzystanie materiałów na bazie glin polimineralnych do tworzenia przesłon hydroizolacyjnych i zagęszczania gruntów w obrębie obiektów hydrotechnicznych i urządzeń przeciwpowodziowych, metody oceny ich własności geotechnicznych i reologicznych“; VIII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór – Referaty tom 2 ;Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

 17. Kuś R. [1999]; Compressing mine salted waters into sandstones of the Upper Silesian Sandstone Series, Mine, Water & Environment -Inernational Congres IMWA, Sevilla

 18. Kaczarewski T. Kuś R.,[1999] “Optymalizacja zarządzania produkcją przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych“. Materiały konferencji "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystania technik informatycznych", Bogatynia 1999;

 19. Wachelka L., Kłos M., Sołowczuk M.[1999]: “Cyfrowa relacyjna baza danych geologiczno-górniczych” Materiały konferencji "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystania technik informatycznych", Bogatynia 1999;

 20. Cacoń S., Iwaniak A., Fułat E., Bąk A., Skrzypińska I.[1999]: ”Mapa cyfrowa jako nośnik informacji w procesie wydobywania kopalin” Materiały konferencji "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystania technik informatycznych", Bogatynia 1999;

 21. Nieć M., Wachelka L., Siata E., Kłos M., Wiśniewski J., Sołowczuk M.[1999]: “Cyfrowe modele złoża i ich wykorzystanie w dokumentowaniu złóż i obsłudze geologicznej kopalń” Materiały konferencji "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystania technik informatycznych", Bogatynia 1999;

 22. Duda K., Płonka E., Kłos M., Widz R.[1999]: “Wykorzystanie technologii GIS dla wspomagania działań w zakresie rekultywacji i ochrony środowiska na przykładzie kopalni odkrywkowej” Materiały konferencji "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystania technik informatycznych", Bogatynia 1999;

 23. Chryst R., Rupala M.[1999]: “Monitorowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego przy wykorzystaniu systemów modelowania i analizy danych w technologii GIS” Materiały konferencji "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystania technik informatycznych", Bogatynia 1999;

 24. Rybicki S., Wachelka L., Fułat E., Rupala M., Płonka E., Wiśniewski J., Milkowski D., Dymarski J.[1999]: “ Informatyczne wspomaganie prac przy zagrożeniach naturalnych w górnictwie odkrywkowym na przykładzie KWB Turów” Materiały konferencji "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystania technik informatycznych", Bogatynia 1999;

 25. Zwierzyński J., Kmiołek M., Wachelka L., Siata E., Chryst R., Kłos M.[1999]: “Wspomaganie projektowania i harmonogramowanie eksploatacji górniczej narzędziami informatycznymi” Materiały konferencji "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystania technik informatycznych", Bogatynia 1999;

 26. Kłos M., Makos M.[1999]: “Systemy przepływu informacji w zakładzie górniczym”. Materiały konferencji "Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystania technik informatycznych", Bogatynia 1999;

 27. Rybicki S., Wachelka L., Milkowski D.,Dymarski J., Wojnar B., Rupala M., Kaczarewski T.[2000]: ”Ocena i prognoza stateczności skarp i zboczy w KWB Turów z zastosowaniem technik informatycznych”. IX Międzynarodowe Sympozjum “GEOTECHNIKA '2000”. 17 – 21 październik 2000 r. Ustroń.

 28. Bąk A., Fułat E., Wachelka L.[2000]: “Wykorzystanie mapy numerycznej w pionie górniczym kopalni odkrywkowej na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego Turów”. XI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Miernictwa Górniczego (ISM) 4 – 8 wrzesień 2000 r. Kraków.

 29. Kuś R. [2000]; “Wymagania stawiane roztworom hydroizolacyjnym. Praktyczne zastosowanie“. “Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych” –materiały konferencyjne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

 30. Kuś R. Popov A. [2000] “Ocena wpływu powierzchni jednostkowej fazy stałej w roztworach uszczelniających na ich właściwości migracyjne i przeciwfiltracyjne“. “Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych” –materiały konferencyjne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

 31. Kuś R. Polozov J [2000]: “ Features required from grouting solutions - practical application“; 7th International Mine Water Association Congress- Mine Water and The Environment, Ustroń.

 32. Chryst R., Kłos M., Kuś R., Nieć M., Wachelka L. "Kwalifikacja zasobów przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego w oparciu o kryteria ekonomiczne" VII Seminarium "Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń" Osieczany, czerwiec 2000 r.

 33. Duda I., Mendakiewicz A. [2000] : “Wykorzystanie w procesie projektowania oprogramowania komputerowego SEEP/W wersja 4 dla optymalizacji zabezpieczeń obwałowań rzek” Seminarium “Projektowanie, modernizacja i eksploatacja obwałowań rzecznych” Dychów 24 - 26 maja 2000r.

 34. Fułat E., Wachelka L.[2001]: ”System informatyczny wspomagający monitoring osiadań terenu pod wpływem odwodnienia wgłębnego w KWB Turów”. VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. 25 – 27 czerwiec 2001 r. Ustroń.

 35. Chryst R.,Tomczyszyn E.,Adamczyk M.,Kmiołek M.,Kuleta K.,Olszówka K.,Ho;eczek G. [2002]:”Projektowanie procesów eksploatacji i zwałowania w kopalniach węgla brunatnego z wykorzystaniem technik informatycznych”.III Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Bełchatów 22-24 kwietnia 2002 r.

 36. Wachelka L.,Siata E.,Janik G.,Marek Z.,Waliński T., Żwirski T. [2002]: “Centralny system zarządzania informacją wspomagający prognozowanie osiadań pod wpływem odwodnienia wgłębnego na przykładzie KWB Turów”..III Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Bełchatów 22-24 kwietnia 2002 r.

 37. Wachelka L. [2002] : “Uwagi i spostrzeżenia dotyczące zastosowania metod geostatystycznych dla oceny kategorii rozpoznania złoża”. VIII Seminarium “Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń” Osieczany, 12 – 15 czerwca 2002 r.

 38. Kłos M. [2002] :”Czy dalej planimetr z kalkulatorem są podstawowymi narzędziami do liczenia zasobów ?” VIII Seminarium “Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń” Osieczany, 12 – 15 czerwca 2002 r.

 39. Kuś R. [2002] :”Praktyczne korzyści z opracowania dokumentacji geologicznej złoża w postaci numerycznej”. VIII Seminarium “Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń” Osieczany, 12 – 15 czerwca 2002 r.

 40. R. Chryst, E. Tomczyszyn, M. Adamczyk, M. Kmiołek, K. Kuleta, K. Olszówka, G. Holeczek [2002]: "Projektowanie procesów eksploatacji i zwałowania w kopalniach węgla brunatnego z wykorzystaniem technik informatycznych". III Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Bełchatów 22-24 kwietnia 2002 r.

 41. L. Wachelka, E. Siata, G. Janik, Z. Marek, T. Waliński, T. Żwirski [2002]: "Centralny system zarządzania informacją wspomagający prognozowanie osiadań pod wpływem odwodnienia wgłębnego na przykładzie KWB Turów"..III Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Bełchatów 22-24 kwietnia 2002 r.

 42. R. Kuś [2003]: "The construction of integrated production management systems in mining companies based on the experience of the "Turów" brown coal mine (Poland)". APCOM 2003. Cape Town, RPA 14-16 maja 2003

 43. R. Kuś, R. Chryst [2003]: "Designing exploitation and dumping processes in brown coal mines using information technology techniques". APCOM 2003. Cape Town, RPA 14-16 maja 2003

 44. R. Kuś [2004]: “Technical and Economic Possibilities for Permanent Limitation of Water Inflow to Mine Works” Inernational Mining Forum, A.A. Balkema Publishers: London 2004, 2013-224

 45. Kuś [2004]: “ Limiting Inflow of Water to Operating Shafts by Application of Permanent Hydro-Insulating Screens” Inernational Mining Forum, A.A. Balkema Publishers: London 2004

 46. R.Kuś, Y.Polozov [2005]: „Zabezpieczenie szybów górniczych przed dopływem wód w związku z zatapianiem wyrobisk nieczynnych kopalń”- Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 Kraków February2005, 263-271

 47. Kuś R., Kuś M. [2005] – “The Use of ’Polymineral Clays-Based Hydro-Insulating Solution’ for Making Hydro-Insulating Screens in the DSM Technology”; „DeepMixing ‘05”, The International Conference on Deep Mixing, Stockholm, 2005 May 23-25. 369-373.

 48. PRGW G.Janik R.Kus Sp. j [2008] – „Zastosowanie ultradrobnych spoiw na bazie gliny do wykonywania przesłon hydrizolacyjnych”; Projekt badawczy – SPO WKP Nr Projektu: WKP_1/1.4.1/1/2006/69/69/623/2006

 49. Kuś R. Słowikowski D. [2012]: „Zastosowanie wybranych technologii uszczelniania podłoża gruntowego w budownictwie hydrotechnicznym – wieloletnie doświadczenia PRGW”; SYMPOSIUM EUROPÉEN–SYMPOZJUM EUROPEJSKIE EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY RZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY’S PROBLEMS Paris – Orléans 28-29-30.03.2012

 50. Kuś R. Słowikowski D. [2012]: „Zmiany parametrów geotechnicznych wałów poprzez zabudowę przesłony hydroizolacyjne wykonane z zastosowaniem spoiw iłowo-cementowych” Modifications des paramètres géotechniques des digues par l’utilisation des écrans hydro-isolants réalisés avec des liants argile-ciment SYMPOSIUM EUROPÉEN–SYMPOZJUM EUROPEJSKIE EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY RZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY’S PROBLEMS Paris – Orléans 28-29-30.03.2012

 51. Wójcik Ł. Izak P. Kuś R. [2012]: Uszczelniające spoiwa iłowo-cementowe –mikrostruktura i właściwości Liants d’imperméabilisation argile-ciment –microstructure et propriétés -SYMPOSIUM EUROPÉEN–SYMPOZJUM EUROPEJSKIE EUROPEAN SYMPOSIUM PROBLEMES ACTUELS DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY RZECIWPOWODZIOWEJ ANTI-FLOOD DEFENCES - TODAY’S PROBLEMS ParisOrléans 28-29-30.03.2012

 52. Wrona T. [2013]: „Dogęszczenie i zabezpieczenie strefy pomiędzy głową dolną a lewym filarem jazu – SW Kościuszko” Geoinżynieria drogi mosty tunele 3/2013- Kraków

 53. Słowikowski D. [2013]: „Likwidacja przebić hydraulicznych w podłożu gruntowym – raktyczne doświadczenia z realizacji” Geoinżynieria drogi mosty tunele 4/2013- Kraków

 54. Słowikowski D. Wrona T. [2014]: „ Znaczenie rozpoznania warunków gruntowo wodnych dla ograniczenie dopływu wody do wielkopowierzchniowych wykopów budowlanych”- 5 Ogólnopolskie Sympozjum współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce- Państwowy Instytut Geologiczny- Lublin 15-17.10.2014


 

 

 

 

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE