Konferencja - Kraków 2014

     W dniach 10-12 września na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna zatytułowana „Innowacyjne zastosowania technologiczne i materiało­we w projektach hydrotechnicznych i bu­dowlanych - teoria i praktyka". Organizatorem Konferencji było Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiert­niczych G. Janik, R Kuś Sp. J. oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

 

 

Firma PRGW powstała w 1991 roku i specjalizuje się w konstrukcji pionowych i poziomych przesłon hydro i termoizolacyjnych dla obiektów hydrotechnicznych, zapór, wałów przeciwpowodziowych. Firma ustawicznie rozwija swoją ofertę, w której znaleźć można obok popularnych na rynku technologii konstruowania przesłon, także wiele innowacyjnych rozwiązań autorskich dotyczących stosowanych materiałów i technologii prowadzenia robót, w tym m.in.: innowacyjne technologie Clayfill (spoiwo hydroizolacyjne na bazie modyfikowanych iłów), Top - Jet (połączenie technologii DSM i jet grouting) czy wykonawstwo poziomych przesłon hydroizolacyjnych w technologii iniekcji niskociśnieniowej dla głębokich wykopów budowlanych.

Innowacyjne rozwiązania i technologie autorstwa firmy PRGW posiadają istotne przewagi konkurencyjne w tym m.in. wysokie własności izolacyjne, zachowywanie długoletniej funkcjonalności, przyjazność dla środowiska oraz konkurencyjna cena. Mogą one znajdować zastosowanie w różnych projektach hydrotechnicznych i budowlanych np. budowa metro, galerii handlowych, wieżowców, szybów górniczych, w drogownictwie, zabezpieczeniu składowisk odpadów, a także w budownictwie indywidualnym … itd. Odzwierciedleniem reprezentowania przez innowacyjne rozwiązania PRGW najwyższych dostępnych obecnie światowych standardów jakości jest ochrona patentowa tych rozwiązań obejmująca kraje Europy oraz USA.

 

Celem Konferencji było stworzenie forum dyskusyjnego dla przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz omówienie możliwości implementacji innowacyjnych zastosowań technologicznych i materiałowych w projektach hydrotechnicznych i budowlanych.

Program konferencji obejmował trzy sesje plenarne.

W ramach pierwszej sesji plenarnej przedstawiciele nakreślili szczegóły wspólnego projektu badawcze­go AGH-PRGW pn. „Ocena przydatności technologii i spoiw mineralnych dla obiek­tów hydrotechnicznych oraz inżynierii śro­dowiska na podstawie dotychczasowych i proponowanych rozwiązań". Źródłem jego finansowania jest Program Operacyj­ny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zakres projektu badawczego dotyczy badania procesu „starzenia” się i utraty własności funkcjonalno-użytkowych spoiw gruntowych, a w szczególności spoiw stosowanych do wykonywania uszczelnień i przesłon hydroizolacyjnych dla obiektów hydrotechnicznych i przeciwpowodziowych. Realizowany projekt badawczy obejmuje innowacyjne rozwiązania dot. gruntowych spoiw uszczelniających stosowanych w budownictwie i hydrotechnice. Struktura organizacyjna projektu kładzie nacisk na rzeczywistą i efektywną współpracę sektora nauki i biznesu. Tym samym dobrze wpisuje się w założenia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i pozwala na pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w procesie współdziałania wyższych uczelni i biznesu. Całe przedsięwzięcie można uznać za modelowy przykład współpracy firmy wykonawczej sektora prywatnego ze światem nauki.

W ramach drugiej sesji plenarnej zatytułowanej „Innowacyjne rozwiązania technologiczne i materiałowe – problemy z ich zastosowaniem” wygłoszono szereg interesujących referatów, w których ich autorzy – m.in. przedstawiciele krajowych ośrodków akademickich, takich jak: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podejmowali problematykę związaną z hydroizolacją obiektów przeciwpowodziowych i hydrotechnicznych, a także zagadnienia dotyczące zaawansowanych metod modelowania i projektowania w geotechnice, wykorzystywania nowoczesnych spoiw gruntowych, geokompozytów czy systemów monitoringu procesów filtracyjno-erozyj­nych.

W ramach trzeciej sesji plenarnej pt. „Projektowanie i wykonawstwo, zderzenie doświadczeń” zaplanowano zapoznanie uczestników konferencji z tematyką projektowania fundamentów palowych, modelowaniem komputerowym oraz wykorzystaniem badań geologicznych oraz geologiczno – inżynierskich na potrzeby budownictwa. Poruszona również została tematyka warunków pracy przesłon hydroizolacyjnych w wałach przeciwpowodziowych, a także zastosowanie metod iniekcyjnych dla uszczelniania obiektów hydrotechnicznych. Autorzy wystąpień reprezentowali m.in. Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnikę Warszawską, SGGW w Warszawie.

Każda z sesji plenarnych kończyła się dyskusją, w której aktywnie brali udział uczestnicy Konferencji. W ten sposób Konferencja stała się platformą wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. W Konferencji wzięło udział około 80 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele inwestorów, projektantów, firm wykonawczych oraz wielu krajowych ośrodków akademickich. Świadczy to może o trafnym wyborze podjętej problematyki.

Efektem konferencji będzie publikacja wszystkich zgłoszonych i pozytywnie zrecenzowanych referatów w grudniowym wydaniu magazynu Materiały Ceramiczne wydawanego przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne. Za celowością wydania publikacji przemawiają przede wszystkim wartości poznawcze i praktyczne wszystkich wygłoszonych podczas Konferencji referatów.

W radzie programowej Konferencji strona nauki była reprezentowana przez przedstawicieli AGH w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a strona praktyki przez kierownictwo firmy PRGW w Sosnowcu.


zdjęcie:  grupowe zdjęcie uczestników konferencji
zdjęcie: Dyrektor PRGW Sp.J.  Grażyna Janik wraz z Dziekanem WIMiC AGH  prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

 
ZOBACZ TAKŻE