Iniekcja Niskociśnieniowa

Iniekcja niskociśnieniowa jest jedną z najbardziej wszechstronnych w zastosowaniu metod zmieniania parametrów gruntów i skał. Polega ona na zatłaczaniu specjalnego spoiwa poprzez odwiert o małej średnicy do stref docelowych mogących znajdować się na głębokości przekraczającej kilkadziesiąt metrów. Proces odbywa się w kontrolowanych warunkach, gdzie szczególną uwagę zwraca się na ciśnienie iniektu w otworze, jego ilość.

W zależności od metodyki prowadzenia robót iniekcyjnych oraz zastosowanych materiałów możliwe jest uzyskanie różnorakich efektów końcowych. Najczęstsze cele stosowania tego typu technologii to:
 
Zabezpieczenie zabudowy hydrotechnicznej – rząd zainiekowanych odpowiednim materiałem, sąsiadujących ze sobą otworów wykonanych na koronie obwałowania rzeki lub zbiornika wodnego, pozwala na uzyskanie dwojakiego efektu - znacznego podniesienia parametrów filtracyjnych wału przy jednoczesnym znakomitym dogęszczeniu jego struktury. W zależności od rozmiaru wału, iniekcję prowadzi się jedno, dwu lub nawet trzyrzędowo. W taki sam sposób, przy użyciu otworów kierunkowych, możliwe jest uszczelnienie śluz, kanałów i innych elementów zabudowy hydrotechnicznej. W takiej sytuacji mieszanina iniekcyjna uszczelnia dodatkowo newralgiczny punkt, jakim jest styk elementów betonowych z ziemnymi.
 
Tłumienie podziemnych ognisk pożarowych składowisk odpadów - wykonanie bariery pionowej i poziomej wokół podziemnego ogniska pożarowego przy zastosowaniu specjalnej ogniotrwałej mieszaniny iniekcyjnej umożliwia odcięcie dopływu tlenu do wnętrza składowiska. W efekcie pożar taki zostaje ugaszony, a jego samoistne ponowne wzbudzenie zostaje uniemożliwione.
 
Zabezpieczenie wyrobisk górniczych – dzięki iniekcji wykonanej w spękane skały w sąsiedztwie prowadzonych robót górniczych, możliwe jest ustabilizowanie i uszczelnienie wodonośnych stref uskokowych. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie eksploatacji złóż w strefach szczególnie ryzykownych bez przeprowadzenia stosownych robót przygotowawczych.
ZOBACZ TAKŻE