SoftMine Ewid
SoftMineEwid jest programem służącym do ewidencji gruntów i budynków oraz do realizacji zadań dotyczących tych nieruchomości w zakresie: - obrotu nieruchomościami - przyporządkowywań wynikających z decyzji opłat z tytułu użytkowania wieczystego do każdej nieruchomości - wyliczania opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej - rekultywacji terenów po zakończonej eksploatacji górniczej - wyceny nieruchomości - dzierżawy - realizacji zadań dotyczących szkód w otoczeniu kopalni wynikających z jej działalności - lokalizacji obiektów ochrony środowiska - dostarczania zainteresowanym jednostkom informacji nt. nieruchomości znajdujących się w systemie

Program został stworzony z ukierunkowaniem na potrzeby kopalni odkrywkowej. Jednak jego uniwersalność pozwala na zastosowanie także w innych jednostkach spoza branży górniczej. Interfejs programu składa się z trzech modułów:

  • Moduł Opisowy

Moduł ten umożliwia dostęp do wszystkich danych opisowych zawartych w systemie które są przechowywane w relacyjnej bazie danych (MS SQL Server). W zależności od uprawnień nadanych na użytkownika systemu, dane w tym module mogą być przeglądane oraz edytowane. Prowadzona historia obiektów umożliwia dostęp do stanu obiektu przed dokonaną edycją. Okna wyświetlające dane, podzielone są na grupy tematyczne pomiędzy którymi istnieją powiązania.

  • Moduł Graficzny 

W module tym istnieje dostęp do tych samych danych które znajdując się w Module Opisowym ale w postaci graficznej czyli mapy. W celu prezentacji danych graficznych, moduł ten współpracuje z MicroStation wykorzystując niektóre z jego funkcji. Współpraca z MicroStation daje możliwość zapisywania mapy w postaci dowolnego pliku typu CAD i dowolnej edycji mapy bez ryzyka utraty danych które zawsze można odtworzyć z bazy danych. Moduł Graficzny umożliwia edycje obiektów graficznych z równoczesnym zapisaniem tych edycji do bazy danych.Wzajemne działanie z Modułem Opisowym pozwala na szybkie lokalizowanie obiektów na mapie oraz uzyskiwanie informacji opisowej o dowolnie wskazanym obiekcie na mapie.

  • Moduł Raportowy

Podstawowym zadaniem Modułu Raportowego jest udostępnienie użytkownikowi informacji opisowej na temat obiektów (działek, budynków itp) zapisanych w dziedzinowej bazie danych. Informacje te są generowane w formie raportu. Do dyspozycji jest przygotowana lista raportów, których szablony można edytować. Istnieje również możliwość definiowania nowych szablonów według uznania użytkownika systemu. Wygenerowany raport można zapisać w różnych formatach plików (np. xls, odc, pdf, jpg).

ZOBACZ TAKŻE