Planowanie produkcji górniczej

Nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach jakie daje możliwość wykonania szybkich analiz różnych wariantów prowadzenia wydobycia. Szczególnie jeżeli kopalina charakteryzuje się sporą zmiennością parametrów jakościowych natomiast parametry nadawy muszą być stałe. SoftMine Eksploatacja jest narzędziem zaprojektowanym i wykonanym z myślą o tego typu przeznaczeniu.
KWB Turów już pod koniec lat 90-tych XX wieku wdrożyła Górniczy System Informatyczny, w którego skład wchodziło również oprogramowanie CADSMine, przeznaczone do planowania i harmonogramowania produkcji górniczej. Po pewnym czasie okazało się jednak, że funkcjonalności tego programu nie są już wystarczające. Kopalnia zobligowana jest umową do dostarczania do elektrowni strumienia węgla o określonych parametrach jakościowych a niewywiązanie się wiąże się ze znacznymi karami finansowymi. Stosowane narzędzie pozwalało na wykonywanie obliczeń ilościowych, jednak dla celów analiz jakościowych konieczne było stosowanie programów dodatkowych, co znacząco wydłużyło czas potrzebny na wykonanie planów produkcji, zwłaszcza długoterminowych. Związane to było głównie z coraz bardziej skomplikowanymi warunkami złożowymi, zwłaszcza w zakresie zmienności zawartości siarki. Modyfikacja istniejącego programu okazała się niemożliwa, podjęta została zatem decyzja o stworzeniu nowego produktu, który spełniałby w pełni wymagania Działu Technologii Górniczej oraz Zarządu KWB Turów.

SoftMine Eksploatacja służy do krótko- i długoterminowego planowania i harmonogramowania produkcji górniczej. Podstawowe cechy programu to:

  • praca w oparciu o platformę graficzną Bentley MicroStation;
  • obliczenia wykonywane na podstawie cyfrowych modeli geologicznych (strukturalnych i jakościowych);
  • wszystkie dane, w tym warianty eksploatacji naniesione na mapach cyfrowych, przechowywane w relacyjnej bazie danych (MS SQL Serwer).

Program powstał w ścisłej współpracy z Działem TG KWB Turów. Zaletą takiej genezy jest praktyczność zastosowanych rozwiązań. Jest oczywiste, że technolog górniczy swój czas musi móc poświęcić przede wszystkim na merytoryczną analizę różnych wariantów a nie na „walkę” z nieporęcznym narzędziem, dlatego maksymalna prostota użytkowania była w trakcie projektowania nowego rozwiązania wysoko na liście priorytetów.

Główny interfejs programu prowadzi użytkownika przez kolejne etapy związane z planowaniem produkcji górniczej. Niektóre z nich, jak definiowanie poziomów eksploatacyjnych, wykonywane są zasadniczo tylko raz, w momencie wdrożenia systemu, inne, jak aktualizacja modeli powierzchni odkrywki oraz pokładów, wymagają comiesięcznej aktualizacji, co jednak nie jest czynnością absorbującą dużo czasu (kilkadziesiąt minut). Głównym elementem systemu jest moduł do planowania wraz z zakładkami do harmonogramowania. Podstawowe prace koncepcyjne w dalszym ciągu wykonywane są przez doświadczonego planistę, który nanosi na mapę zarysy paneli przeznaczonych do eksploatacji na poszczególnych piętrach, określa także kierunek prowadzenia wydobycia i planowaną dobową wydajność koparki. Uzyskane raporty pozwalają na prześledzenie, czy wydobyta w danym miesiącu ilość węgla pozwala na uzyskanie zaplanowanej przez elektrownię na ten okres ilości ciepła (niespełnienie tego warunku powoduje podświetlenie wyniku dla danego miesiąca na czerwono). Równocześnie raport podaje średnie ważone wszystkich istotnych parametrów jakościowych nadawy. Narzędzie do tego stopnia automatyzuje jednak obliczenia, że uzyskanie optymalnego wariantu wydobycia, co odbywa się głównie poprzez manipulowanie planowaną wydajnością koparek, staje się stosunkowo szybkie. Należy też dodać, że w zakładce „Harmonogram parametry dodatkowe” użytkownik ma możliwość zmiany planowanego postępu koparek w dowolnych miejscach panel, definiowania przestojów w pracy koparek a także definiowania kolejności w eksploatacji różnych paneli, tak aby np. rozpoczęcia wydobycia w jednym rozpoczęło się dopiero po zakończeniu wydobycia w drugim.

W czasie użytkowania programu pojawiły się kolejne pomysły jak jeszcze bardziej usprawnić pracę a także uczynić program bardziej elastycznym. Umożliwienie użytkownikowi zmiany dokładności obliczeń w zależności od potrzeb – w przypadku planów długoterminowych (rozpoznanie złoża w kategorii B i C1) dokładność może być mniejsza niż dla planów krótkoterminowych (kategoria A rozpoznania), przyniosłoby znaczące skrócenie czasu pracy. Dużą korzyść dałoby też zautomatyzowanie procesu optymalizacji produkcji.