SoftMine Ewid

SoftMineEwid jest programem służącym do ewidencji gruntów i budynków oraz do realizacji zadań dotyczących tych nieruchomości w zakresie: – obrotu nieruchomościami – przyporządkowywań wynikających z decyzji opłat z tytułu użytkowania wieczystego do każdej nieruchomości – wyliczania opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej – rekultywacji terenów po zakończonej eksploatacji górniczej – wyceny nieruchomości – dzierżawy – realizacji zadań dotyczących szkód w otoczeniu kopalni wynikających z jej działalności – lokalizacji obiektów ochrony środowiska – dostarczania zainteresowanym jednostkom informacji nt. nieruchomości znajdujących się w systemie

Program został stworzony z ukierunkowaniem na potrzeby kopalni odkrywkowej. Jednak jego uniwersalność pozwala na zastosowanie także w innych jednostkach spoza branży górniczej. Interfejs programu składa się z trzech modułów:

Moduł Opisowy

Moduł ten umożliwia dostęp do wszystkich danych opisowych zawartych w systemie które są przechowywane w relacyjnej bazie danych (MS SQL Server). W zależności od uprawnień nadanych na użytkownika systemu, dane w tym module mogą być przeglądane oraz edytowane. Prowadzona historia obiektów umożliwia dostęp do stanu obiektu przed dokonaną edycją. Okna wyświetlające dane, podzielone są na grupy tematyczne pomiędzy którymi istnieją powiązania.

Moduł Graficzny

W module tym istnieje dostęp do tych samych danych które znajdując się w Module Opisowym ale w postaci graficznej czyli mapy. W celu prezentacji danych graficznych, moduł ten współpracuje z MicroStation wykorzystując niektóre z jego funkcji. Współpraca z MicroStation daje możliwość zapisywania mapy w postaci dowolnego pliku typu CAD i dowolnej edycji mapy bez ryzyka utraty danych które zawsze można odtworzyć z bazy danych. Moduł Graficzny umożliwia edycje obiektów graficznych z równoczesnym zapisaniem tych edycji do bazy danych.Wzajemne działanie z Modułem Opisowym pozwala na szybkie lokalizowanie obiektów na mapie oraz uzyskiwanie informacji opisowej o dowolnie wskazanym obiekcie na mapie.

Moduł Raportowy

Podstawowym zadaniem Modułu Raportowego jest udostępnienie użytkownikowi informacji opisowej na temat obiektów (działek, budynków itp) zapisanych w dziedzinowej bazie danych. Informacje te są generowane w formie raportu. Do dyspozycji jest przygotowana lista raportów, których szablony można edytować. Istnieje również możliwość definiowania nowych szablonów według uznania użytkownika systemu. Wygenerowany raport można zapisać w różnych formatach plików (np. xls, odc, pdf, jpg).