Dostosowanie firmy do systemu pracy zdalnej oraz poszerzenie oferty firmy o nowy produkt w zakresie publikowania i analizowania danych geoprzestrzennych, w celu utrzymania konkurencyjności i miejsc pracy.

Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Dostosowanie firmy do systemu pracy zdalnej oraz poszerzenie oferty firmy o nowy produkt w zakresie publikowania i analizowania danych geoprzestrzennych, w celu utrzymania konkurencyjności i miejsc pracy.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto:

  • całkowita wartość projektu wynosi: 433 360,95 zł,

  • koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 360 045,00 zł,

  • wkład z Funduszy Europejskich wynosi: 306 038,25,00 zł.

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby firmy, jakie zostały zidentyfikowane w związku z negatywnymi skutkami wybuchu epidemii COVID-19. Projekt będzie obejmował realizację następujących działań:

  1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej, dzięki której możliwe będzie wdrożenie innowacji produktowej.

  2. Zakup środków trwałych umożliwiających wprowadzenie w firmie systemu pracy zdalnej.

  3. Dofinansowanie zagrożonych miejsc pracy.

Realizacja wskazanych powyżej działań przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, jakim jest utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz utrzymanie miejsc pracy. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia szeregu celów szczegółowych, w tym do:

  • wprowadzenia innowacji produktowej,

  • przystosowania firmy do warunków pracy zdalnej,

  • poprawy warunków BHP w przedsiębiorstwie,

  • wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i marketingowych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.